• Slide
  • Slide
    Mustafa Kemal Atatürk
    Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
  • Slide
  • Slide
Ceza Hukuku

Ceza davaları hukukumuzda ayrı bir uzmanlaşmayı gerektirmektedir. İnsanın hayatında başına gelebilecek bir olay gelecekteki tüm hayatını etkileyebilir.

Ceza hukukunun karmaşık yapısında bazen önemsenmeyen bir eylem bile cezayı gerektiriyor olabilir. Ceza hukuku en temel insan hakkı olan özgürlük hakkının kapısıdır. Bu kapı hakkın bekçisi avukatlarla geçilmeldir.

 

*Ticari Ceza Hukuku, İcra Ceza Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Hukuku dalları başta olmak üzere, soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi

*İnfaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti

*Gerek Polis, gerek Jandarma, gerekse Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmekte olan Yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, gözlem altına alma, zorla karakola veya adliyeye getirme, zor kullanma, arama, el koyma, ifade alma, sorgulama, bilgi alma, yüzleştirme, teşhis, vücut muayenesi ve vücuttan örnek alma, telefon dinleme, ortam dinlemesi, teknik izleme, elektronik veri izleme, gizli soruşturmacı istihdamı gibi tüm bu soruşturma işlemleri hakkında danışmanlık ve bu işlemler esnasında, öncesinde veya sonrasında ceza avukatlığı ve/veya danışmanlık hizmetleri

*Cumhuriyet Savcılığı ve Sulh Ceza Hakimlikleri dosyalarında, Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde görülmekte olan davalarda; şüpheli veya sanık yararına bireysel savunma, mağdur veya müşteki yararına bireysel iddia göreviyle dava takibi, dosyalardaki delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, hukuka aykırı elde edilen delillerin tespiti ve değerlendirme dışı kalması için gerekli işlemlerin yapılması gibi yargılama sürecinin gerektirdiği tüm konularda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

*İhaleye fesat karıştırma

*Edimin ifasına fesat karıştırma

*Dolandırıcılık

*Kaçakçılık

*Bankacılık suçları

*Şirketler hukukundan kaynaklanan suçlar

*Vergi suçları

*Basın suçları

*Hakaret

*Çek suçları

*Özel hayatın gizliliğini ihlâl

*Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti

*Yaralama, insan öldürme

*Organ veya doku ticareti

*Çocuk düşürme ve kısırlaştırma

*Cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz

*Tehdit, şantaj, cebir

*Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

*Konut dokunulmazlığının ihlâli

*Ayırımcılık

*Kişilerin huzur ve sükununu bozma

*Haberleşmenin gizliliğini ihlâl

*Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,

*Hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık

*Hileli iflas

*Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

*Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

*Sahtecilik

*Müstehcenlik, fuhuş

*Bilişim sistemine girme

*Bilişim suçları

*İnternet dolandırıcılığı

*Zimmet, irtikâp, rüşvet

*İftira

*Radyon, televizyon ve internet yoluyla ya da ortamında işlenen suçlar

*Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

*Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

*Anayasayı ihlâl

*Kabahatler

İş Hukuku

Çağımız emek ve hizmetin en çok kullanıldığı çağdır. İşverenin çalışana çalışanın işverene karşı yükümlülükleri her zaman mevzuat çerçevesinde yürümemektedir. Dolayısı ile taraflar arasında ihtilaflar da doğmaktadır. İş hukuku teknik bir konu olup emeğin, hizmetin veya yatırımın karşılığı ancak konusunda uzman bir avukat ile takip edilmelidir.

*Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli

*İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması

*Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması

*İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi

*Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

Aile Hukuku

Aile hukuku alanında özellikle Boşanma (Çekişmeli Boşanma – Anlaşmalı Boşanma), Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Mal Paylaşımı), Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Evlilik Sözleşmesi, Velayet, Nafaka ve benzeri davalarda yıllardır yoğun bir şekilde çalışmış olmanın verdiği tecrübe ile müvekkillerine en hızlı ve en doğru şekilde hukuki yardım sağlamaktadır.

 

*Aile konutu ve uygulamaları

*Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar

*Boşanma davaları, tazminat ve nafaka

*Evlat edinme izin davası

*Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması

*Mal ortaklığı, ayrılığı, Mal rejimleri

*Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları

*Nafaka davaları

*Nişan bozulmasından doğan davalar

*Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları

*Tazminat davaları

*Tapu ve nüfus müdürlüklerinde isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları

*Tenfiz davaları

*Velayet davaları

*Vesayet ve kayyım davaları

*Aile hukukuna ilişkin korunma önlemlerinin alınması

*Aile içi şiddet

*Müşterek evden uzaklaştırma tedbiri

*Eve veya iş yerlerine yaklaşmama tedbiri

*İletişim vasıtalarıyla rahatsız etmeme tedbiri

*Aile konutu üzerindeki hakların denetlenmesi

*Eşler arası hukuki sorunların denetlenmesi ve giderilmesi

*Eşler arası mal rejiminin denetlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması

*Nafaka takibi

*Soybağının kurulması

*Babalık davası

*Evlat edinme

*Çocuk mallarının yönetimi

*Velayetin denetlenmesi

*Vesayetin denetlenmesi

*Kişilik haklarına saldırıya karşı koruma

*Adın korunması, adın değiştirilmesi

*Nüfus sicilinde değişiklikler

Tüketici Hakları Kanunu

Tüketici Hukuku ülkemizde yeni olmasına rağmen hızla gelişip belirli bir olgunluğa erişmiştir. Tüketici hukukunun temelinde daha güçlü olan üretici,  hizmet sağlayıcı, finans sağlayıcı karşısında daha zayıf tüketicinin korunması esas alınmıştır. Gerek Tüketici Hakem Heyetleri gerek Tüketici Mahkemeleri ile aranılan haklar diğer yargılamalara göre daha az masrafla daha hızlı süreçte sonuçlanmaktadır. Ofisimiz Tüketici Hukuku konusunda oldukça ilerlemiş, emsal kararlar ile tüm tüketiciler için yol gösterici olmuştur.

Gayrimenkul Hukuku

*Tapu işlemleri

*Kiralama sözleşmeleri

*Alım Satım Sözleşmeleri

*Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri

Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar

Sözleşmeler, şirketler, ortaklıklar, şirket birleşmeleri ve devralmalar, yeniden yapılandırma, borçların tahsili, acentelik mevzuatı, kiralama, dağıtım ve lisans sözleşmeleri, yerel ve uluslararası ticari sözleşmeler, nakliye, lojistik sözleşmeler, ekipman finansmanı ve kiralama, menkul ve gayrimenkul hukuku, hizmet sözleşmeleri, çalışan menfaatleri, haksız rekabet davaları,Tüketici mevzuatı, yerel ve uluslararası dağıtım,ticari görüşmeler ve uzlaştırma işleri, Şirketler ile ilgili her türlü ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi için girişimlerde bulunulması.

*Haksız rekabet

*Tüketicin korunması

*Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler

*Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri

*Kıymetli evrak alacaklarının icra yoluyla tahsili.

*Çek alacaklarının icra yoluyla tahsili.,

*Senet alacaklarının icra yoluyla tahsili.

İcra İflas Hukuku

*Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması

*Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi

*İcra dairesi alacak takibi

*İcra mahkemesi dosya takibi

*İlamların icrası

*Taşınır teslimi

*Çocuk teslimi

*Taşınmaz tahliye ve teslimi

*İcra takibi

*İcranın geri bırakılması

*Haciz

*Ödeme Emri

*Menfi tespit davası

*Haczolunan malı paraya çevirme

*Rehnin paraya çevrilmesi

*İpoteğin paraya çevrilmesi

*İflas ve   İflas erteleme

*İhtiyati haciz

*Alacaklısını zarara sokmak kastıyla malvarlığını eksiltme suçu

Tüketicinin Korunması Hukuku

*Alım Satım sözleşmeleri

*Tüketici Hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi

*Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler

*Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek

*Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması

*Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü

*Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü

Miras Hukuku

*Vasiyetname ve diğer ölüme bağlı tasarrufların hazırlanması

*Mirasçılık belgelerinin alınması

*Vasiyetnamenin iptali, tenfizi

*Tereke tespiti ve tenkis davaları

*Miras Hukuku’ndan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümü

*Terekenin yönetilmesi

*Mirasın paylaşılması

İdare ve Vergi Hukuku

*Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması

*İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi

*Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü

*Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku

*İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne bireysel başvuru

*Uluslararası Ceza Mahkemesi davaları

*Mülkiyet hakkı

*Maddi ve manevi tazminat talepleri

*Eğitim hakkı

*Adil yargılanma hakkı

*Özel hayatın ve aile hayatının korunması

*Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü

*İfade özgürlüğü

*Dernek kurma özgürlüğü

*Evlenme hakkı

*Ayrımcılık yasağı

*Borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılma yasağı

*Serbest dolaşım özgürlüğü.

Referanslar