• Slide
  • Slide
    Mustafa Kemal Atatürk
    Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
  • Slide

Çağımız emek ve hizmetin en çok kullanıldığı çağdır. İşverenin çalışana çalışanın işverene karşı yükümlülükleri her zaman mevzuat çerçevesinde yürümemektedir. Dolayısı ile taraflar arasında ihtilaflar da doğmaktadır. İş hukuku teknik bir konu olup emeğin, hizmetin veya yatırımın karşılığı ancak konusunda uzman bir avukat ile takip edilmelidir.

*Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli

*İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması

*Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması

*İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi

*Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

Referanslar