• Slide
  • Slide
    Mustafa Kemal Atatürk
    Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
  • Slide

Boşanma (Anlaşmalı ve Çekişmeli)

BOŞANMA (ÇEKİŞMELİ VE ÇEKİŞMESİZ BOŞANMA) Boşanma; eşler hayattayken, kanunda öngörülen bir sebebe dayanarak işleyen yasal bir süreçtir ve eşler arasındaki hukuki, duygusal, ekonomik ve cinsel birlikteliğin sona erdirilmesidir. Boşanma davası açılabilmesi için geçerli bir evliliğin de olması şarttır. Yine boşanmak için kusursuz olmak da gerekmiyor; tamamen veya daha az kusurlu taraf da dava açabilmektedir. Burada kusurun önemi boşanmanın fer’i sonuçları olan nafaka tazminat, velayet vs. konul...


Ayıplı Mal ve Hizmetler

AYIPLI MAL VE HİZMETLER Ayıplı Mal ve Hizmetler, hukukumuzda çeşitli mevzuat hükümlerinde düzenleme alanı bulmuştur. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda; Tüketiciye teslim anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal olarak tanımlanmıştır. Türk Borçlar Kanunu’nda ise ayıp kavramı ve ayıptan sorumluluk, özellikle satış sözleşmesi, kira sözleşmesi v...


Marka Suçları

MARKA SUÇLARI Marka hakkı ve bu hakkın yasal düzenlemelerle korunması günümüzde büyük önem teşkil etmektedir. Serbest piyasa ekonomisinde halka kendilerini ve ürettikleri malı tanıtabilmesi, sundukları malın kalitesini gösterebilmeleri için markanın etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Marka bir işletmenin ürettiği ya da sattığı mal ve hizmetleri diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan her türlü; sözcük, şekil, renk, harf, sayı, sesler, koku veya amba...


İşçi Alacakları

İŞÇİ ALACAKLARI   İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin sona erme şekline göre tarafların tazminat ödeme yükümlülüğü ortaya çıkmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesi hükümlerine göre işçinin haklı nedenle işten çıkması halinde işverenin tazminat ödemesi gerekmektedir. İşçi alacaklarının tazmini için 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle işçi alacakları ve tazminat davaları için zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiştir. Buna göre, başvuran öncelikli arabuluculuk merciine başvurmalı, uz...


Suça İştirak

  SUÇA İŞTİRAK Müşterek Faillik ve Dolaylı Faillik Ceza Hukukunda suç olarak tasvir edilen bir fiilin, birden fazla kişi tarafından birlikte suç işleme kararı neticesinde yapılması durumunda “müşterek faillik” durumu ortaya çıkacaktır. .Ancak kasten işlenen suçlar iştirak halinde işlenebilir, taksirle işlenen suçlara iştirak mümkün değildir. Taksirli suçlarda herkes kendi kusuru oranında sorumludur. Müşterek faillik durumu için her ne kadar failler arasında birlikte suç işleme k...


Referanslar