• Slide
 • Slide
  Mustafa Kemal Atatürk
  Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
 • Slide

Avukata vekaletname vermeye karar veren kişi, nüfus cüzdanıyla ya da pasaportuyla bizzat bir notere giderek, aşağıda ayrıntısı verilen bilgiler doğrultusunda, vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun vekaletname çıkarabilir. Yurt dışında bulunanlar konsolosluklarda vekaletname düzenlettirebilir. Hangi avukata vekaletname verilecek ise, vekalet verilecek avukatın/avukatlarının bilgilerinin notere bildirilmesi gerekir.

Genel vekaletname çıkartılırken, vekaletnamede, “Ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati ve davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, davayı ıslah, tevkil, teşrik” gibi yetkilerin bulunması/bulunmaması gerektiği yönündeki talebin notere bildirilmesi gerekir.

 

Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir. Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve fotoğraf içermelidir. Ayrıca, boşanma ve nafaka davaları için çıkartılacak vekaletnameler iki nüsha çıkartılmalıdır.

 

Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin notere ibrazı gerekmektedir. Bir kişi, aynı vekaletname ile hem şirketi temsilen, hem kendisi için vekalet verebilir. Aynı şekilde, birden çok kişiler de bir vekaletname ile aynı avukata vekalet verebilirler. Böylece, daha az vekalet harcı ödenmiş olmaktadır.

 

Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını notere bildirmeleri zorunludur.

 

Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re’sen tanzimi öngörülen işlemlerin “düzenleme” şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte Türkiye’de bizzat notere yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.

 

Vekaletname vereceğiniz avukatlarımızın noter işlemleri için gerekli bilgilerine ulaşmak için lütfen büromuz ile irtibata geçiniz. 

 

Vekaletname

Vekil: Ad-Soyad

Adres: Adres

Baro: Bulunduğunuz Baro

Baro Sicil No: 00000

TC Kimlik No: 00000000000

 

Dava için matbu yetkilere ek olarak;

 • -Ahzu Kabz,
 • -Davadan ve temyizden feragat,
 • -Davayı kabul veya redde,
 • -Teminat yatırma ve geri alma,
 • -Vekaletteki tüm yetkilerin birlikte veya ayrı kullanmak üzere

Başkalarını tevkil, teşrik ve azil, yetkileri verilmelidir.  

 

Şirketler için;

Şirket yetkililerinin imza sirküleri ve yetki belgesi gerekmektedir. Şirket yetkilisi şirket adına vekalet verirken kendi adına da asaleten vekalet verebilir.

 

Boşanma, tanıma ve tenfiz için;

Bu vekalet için yanınızda en az 2 adet resim bulundurmalı ve notere mutlaka boşanma, tanıma ve tenfiz için vekalet verildiği söylenmelidir.

Referanslar