İcra ve İflas Hukuku, şahıs ve şirketleri yakından ilgilendiren, alacaklının alacağını icra organları aracılığıyla tahsil ederken işleyecek adli süreci düzenleyen hukuk dalıdır. İcra hukukunun konusunu borçlunun malvarlığı oluşturmaktadır ve icra yetkisi kullanılırken ölçülülük ilkesi gözetilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle tüm sürecin çözüm odaklı olarak mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması ve menfaatlerinizin en iyi şekilde gözetilmesi için uzman hukukçulardan destek alınmalıdır.

HYG Hukuk Bürosu’nun İcra ve İflas Hukuku kapsamında sunduğu hizmetler;

 • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takiplerinin yapılması
 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
 • İflas erteleme süreç değerlendirmesi ve uygulamaları ile tasfiye işlemleri
 • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi
 • İcra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığı ile kambiyo senetlerine özgü (çek, senet, bono, poliçe), ipotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin takipler yapılması
 • Senede bağlı ya da bağımsız her türlü alacağın takibinin yapılması
 • Ticari borç ve alacakların takibinin yapılması
 • Konkordato işlemleri ve süreç takibinin yapılması
 • Mahkeme kararları ve bu mahiyetteki belgelere dayalı olarak ilamlı icra takipleri ve haciz işlemleri
 • İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davaları
 • İstihkak davaları
 • Menfi tespit ve istirdat davaları
 • İhalenin feshi davaları
 • Sıra cetveline itiraz davaları
 • Kıymet takdirine itiraz davaları
 • İflas davaları
 • Tasarrufun iptali davaları
 • Karşılıksız çıkan çekler, taahhüdün ihlali ve nafakanın ödenmemesi gibi durumlarda borçlu aleyhine icra ceza mahkemesine borçlunun tazyik hapsi için şikâyette bulunulması

Borçlu olarak muhatap olunan icra takiplerine karşı itiraz dilekçelerinin yazılması ve devamında açılacak olan itirazın iptali davalarının takibi