• Slide
  • Slide
    Mustafa Kemal Atatürk
    Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
  • Slide

*Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması

*Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi

*İcra dairesi alacak takibi

*İcra mahkemesi dosya takibi

*İlamların icrası

*Taşınır teslimi

*Çocuk teslimi

*Taşınmaz tahliye ve teslimi

*İcra takibi

*İcranın geri bırakılması

*Haciz

*Ödeme Emri

*Menfi tespit davası

*Haczolunan malı paraya çevirme

*Rehnin paraya çevrilmesi

*İpoteğin paraya çevrilmesi

*İflas ve   İflas erteleme

*İhtiyati haciz

*Alacaklısını zarara sokmak kastıyla malvarlığını eksiltme suçu

Referanslar