İdare ve Vergi Hukuku, idarenin bütün eylem, faaliyet ve kuruluşunu düzenleyen, aynı zamanda devlet ve birey arasında doğan vergi ilişkisinden kaynaklı hak ve ödevlere uygun hareket edilmemesi halinde oluşabilecek ceza ve uyuşmazlıkları inceleyen kamu hukuku dalıdır. Bireyin devlet karşısında korunmasını sağlamak amacıyla idarenin eylem ve işlemlerine karşı dava yolu açık tutulmuştur. Tüm bu dava süreçlerinin çözüm odaklı olarak mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması ve menfaatlerinizin en iyi şekilde gözetilmesi için uzman hukukçulardan destek alınmalıdır.

HYG Hukuk Bürosu’nun İdare ve Vergi Hukuku kapsamında sunduğu hizmetler;

 • İdari başvuruların yapılması
 • Belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak itirazların yapılması
 • İdari yolların tüketilmesi, uzlaşma işlemlerinin takibi, dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü
 • İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde, vergi mahkemelerinde ve Danıştay’da açılacak, iptal davaları, tam yargı davaları
 • Vergi davalarının takibi ve uyuşmazlıkların çözümü
 • Meslekten/Görevden çıkarma davaları
 • Görevden uzaklaştırma
 • Memur davaları
 •  İdarenin sorumluluğu nedeniyle açılacak tam yargı (tazminat) davaları
 • Kamulaştırma davaları ve İmar davaları,
 • Kamu ihalelerinde temsil ile ihale takibinin yapılması
 • İdare ve Vergi Hukukunun kapsamına giren konularında dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
 • Sağlık mevzuatından doğan tam yargı davaları
 • Sağlık personelinin (doktor, hemşire, ebe vs.) kusuru, ihmali veya hatasından kaynaklanan sağlık uygulamalarından doğan tazminat davaları
 • İmar plan düzenlemelerinin iptaline ilişkin davalar
 • İmar plan tadilatı ve plan tadilat talebinin reddine dair işlemin iptaline ilişkin davalar
 • İmar planlarında arsa ve arazi düzenlemesine ilişkin işlemlerin iptaline ilişkin davalar (Tevhit ve ifraz işlemlerinin iptaline ilişkin davalar)
 • İmar planı uygulamasının iptaline ilişkin davalar (18. madde uygulamasına dair iptal davaları)
 • İmar yıkım ve imar para cezası işlemlerinin iptaline ilişkin davalar
 • İmar yıkım ( Ruhsata aykırı tadilatların, İzinsiz yapının tespiti, yapı tatil zaptı) imar para cezası işlemlerinin iptaline ilişkin davalar
 • Her türlü ruhsat belgelerinin iptali işlemleri (Silah ruhsatı, sürücü belgesi, çalışma izni, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının iptaline ilişkin davalar)