Sağlık Hukuku, sağlık hizmetlerinin hızla gelişmesi ile birlikte önem kazanan ve genel olarak temel bir hak olan yaşam hakkı çerçevesinde hukuki düzenlemeleri konu alan bir hukuk dalıdır. Tıp hukukunu da Sağlık Hukukunun bir alt dalı olarak değerlendirebiliriz. Tıbbi uygulamalar sonucu ortaya çıkan komplikasyon ve zararlar, tazminat ve ceza hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Aynı zamanda hizmet alınan kurumun özel veya kamu kurumu olmasına göre de idare hukuku ya da medeni hukuk uygulama alanı bulmaktadır. Çok yönlü ve birçok hukuk dalını içinde barındırması, özünde yaşam hakkını konu alması sebebiyle haklarımızı kaybetmemek ve kişisel çıkarlarımızı korumak adına girişim ve eylemlerimizde avukat desteği almayı ihmal etmemeliyiz.

HYG Hukuk Bürosu’nun Sağlık ve Tıp Hukuku kapsamında sunduğu hizmetler;

 • Hasta-Hekim arasında kurulan sözleşme ilişkilerinin düzenlenmesi
 • Arabuluculuk ve uzlaşma dosyalarında taraf temsili
 • Hastaneler için tıbbi danışmanlık hizmetleri
 • İdari başvurularda taraf vekilliği
 • Malpraktis davaları
 • Hasta haklarının ihlal edildiği durumlarda gerekli işlemlerin yapılması
 • Sağlık çalışanlarına karşı uygunsuz ve şiddet içeren eylemlerin gerçekleşmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılması
 • Sigorta şirketlerine açılan rücu davası
 • İhmali olan sağlık çalışanlarına karşı açılan rücu davası
 • Vekâlet veyahut da eser sözleşmesinin bir örneği sayılabilecek tedavi uygulamalarından doğan uyuşmazlıklar
 • Tüketim ilişkisine konu olabilecek özel hastane-hasta arasında çıkan uyuşmazlıklar
 • Haksız fiil tazminatına ilişkin işlemler
 • Devlet hastanelerinin gerçekleştirmiş olduğu yanlış tedaviler sonucunda maruz kalınan zararın tazmini konusunda,
 • Hatalı tedavinin suç teşkil ettiği durumlarda görülecek ceza yargılamasının takibi