Hoşgeldiniz

Güvenilir Ellerde En İyi Hukuk Hizmeti Güven İlişkisi Çerçevesinde Çalışmalarımızı Devam Ettiriyoruz. Bize Ulaşın › Hemen Arayın Yeni websitemiz yayında. Hoşgeldiniz!

Hoşgeldiniz

HYG Hukuk Bürosu Uzman Kadro Güven İlişkisi Mahremiyet Özenli Çalışma

Güvenilir Ellerde En İyi Hukuk Hizmetini Sağlıyoruz

Haberler & Duyurular

Sık Sorulan Sorular

Avukatlık Ücreti Nedir?

Avukatlık ücreti; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164.maddesinde “ Avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade eder. Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir. İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.” Şeklinde düzenlenmiştir.Avukatlık asgari ücret tarifesine göre avukatlık ücreti, bu tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur. Davanız gereği tuttuğunuz avukatın ücreti size aittir. Ancak her mahkeme davası kabul olunan avukat lehine bir vekalet ücretine hükmeder. Bu vekalet ücretini davayı kaybeden taraf davayı kazanan tarafa öder. Bu ücret sizin avukatınızla aranızdaki özel borç ilişkisinden kaynaklanan ücretten ayrıdır.

Dava Nasıl Açılır?

Dava, yetkili ve görevli mahkemeye verilecek dilekçe ile açılır. Yargılamanın yapılabilmesi için gerekli harç ve gider avansı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükmünce peşin olarak mahkeme veznesine ödenmek zorundadır. Bu işlemlerin ardından dilekçenin mahkeme esasına kaydedilecek ve davanız açılmış sayılacaktır.

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik, "Mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim ve denetleme planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı" ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır.Kişi hakkında verilen denetimli serbestlik kararına uyulmadığı takdirde verilen hapis cezası kısmen veya tamamen infaz edilir. Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.

Hakkımda Dava Açılıp Açılmadığını Nereden Öğrenebilirim?

Dava sorgulama yapılabilmesi için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. Şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra, Adalet Bakanlığı sayfasına giriş yaparak Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü (UYAP) Hizmetleri kategorisi altında yer alan “Dava Dosyası Sorgulama” butonuna basmanız yeterlidir. E-Devlet ve UYAP Vatandaş Portal'dan hakkınızda başlatılan herhangi bir icra takibi olup olmadığını ve hakkınızda dava açılıp açılmadığını sorgulayabilirsiniz.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur (CMK md.231). Erteleme, takdiri indirim gibi bireyselleştirme kurumlarında mahkeme kararı birtakım hukuki sonuçlar doğrururken, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunda ortada sonuç doğuracak bir mahkeme hükmü yoktur. Mahkeme, hukuk sisteminde sonuç doğuracak şekilde kararını henüz açıklamamış, açıklamayı geri bırakmıştır. HAGB kararı, kişinin medeni, siyasi veya özel yaşamına hiçbir kısıtlama getirmeden adeta sanığa ikinci bir şans tanır. HAGB kararı, suç işleyen kişinin hayatına ceza hukuku müdahalesini adeta askıya almaktadır.

Hukuk Büromuzun Burs İmkanları Nelerdir?

Burs imkanlarımızı çok yakında maddeler halinde burada bulabilirsiniz.

Hukuki Sorularıma Nasıl Cevap Alabilirim?

Sorularınız için mail adreslerimizi kullanabilir ayrıyeten websitemizin sağ kısmında bulunan Whatsapp simgesine tıklayarak uzman avukatlarımızla sohbet başlatabilirsiniz. Kısa ve basit sorularınıza en kısa sürede yanıt verilecektir. Ancak ayrıntılı bilgi istenilmesi halinde danışma, ücrete tabi bir danışma şekline dönüşeceğinden Avukatlık Asgari Ücret tarifesi ile Avukatlık Yasası ve Meslek Kuralları çerçevesinde size gerekli cevaplar verilecektir.

Kiracı Nasıl Tahliye Olur?

Kiranın tahliye edilmesini ilişkin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan tahliye sebeplerinin varlığı aranmalıdır. Kiracının tahliyesi ancak kanundaki sebeplerden birinin varlığı halinde söz konusu olabilmektedir. Sebep olmaksızın kiracının mahkeme kanalı ile tahliye edilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda kiracınız kirasını ödemiyorsa ya da kiralananın kullanımı konusunda sorun var ise, konut ya da iş yeri ihtiyacı nedeniyle kiralananın boşaltılması gerekiyorsa ve 6098 sayılı kanunda yer alan diğer sebeplerin varlığı halinde kiracının tahliye edilmesi mümkün olacaktır. Ancak kanun kiracının tahliye edilmesinde mahkeme öncesi ve mahkeme sürecinde sıkı kuralları uyguladığı ve aradığı için tahliye konusunda alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

Marka Tescil Belgemiz

Marka Tescil Belgemize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Vekaletname Çıkartma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Avukata vekaletname vermeye karar veren kişi, nüfus cüzdanıyla ya da pasaportuyla bizzat bir notere giderek, aşağıda ayrıntısı verilen bilgiler doğrultusunda, vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun vekaletname çıkarabilir. Yurt dışında bulunanlar konsolosluklarda vekaletname düzenlettirebilir. Hangi avukata vekaletname verilecek ise, vekalet verilecek avukatın/avukatlarının bilgilerinin notere bildirilmesi gerekir. Genel vekaletname çıkartılırken, vekaletnamede, “Ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati ve davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, davayı ıslah, tevkil, teşrik” gibi yetkilerin bulunması/bulunmaması gerektiği yönündeki talebin notere bildirilmesi gerekir.   Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir. Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve fotoğraf içermelidir. Ayrıca, boşanma ve nafaka davaları için çıkartılacak vekaletnameler iki nüsha çıkartılmalıdır.   Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin notere ibrazı gerekmektedir. Bir kişi, aynı vekaletname ile hem şirketi temsilen, hem kendisi için vekalet verebilir. Aynı şekilde, birden çok kişiler de bir vekaletname ile aynı avukata vekalet verebilirler. Böylece, daha az vekalet harcı ödenmiş olmaktadır.   Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını notere bildirmeleri zorunludur.   Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re’sen tanzimi öngörülen işlemlerin “düzenleme” şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasapo...

Mutlu Müvekkillerimiz

Müvekkillerimizin Bizimle İlgili Yaptıkları Yorumlardan Bazıları

Instagram @hyghukukburosu

 

Instagram Story

İletişim Formunu Doldurarak Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

İletişim Formu ›