• Slide
 • Slide
  Mustafa Kemal Atatürk
  Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
 • Slide

Miras Hukuku

Gerçek kişinin ölüm veya gaipliği halinde sahip olduğu mirasın kimlere ve hangi şartlar çerçevesinde intikal edeceğinin belirlenmesi adına oluşturulmuş bir hukuk dalıdır. Türk Medeni Kanunun’nun 3. Kitabında düzenlenen Miras Hukuku aynı zamanda Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku ile de yakından alakalı bir hukuk dalıdır. Anayasa’nın Kişi Hak ve Ödevleri Bölümünde Mülkiyet Hakkı başlığı altında düzenlenen 35.maddesinde  “Herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” demektedir.  Böylece  bireylerin  mirastan yararlanabilmeleri, Anayasa tarafından da korunan haklardan birisi haline gelmiştir.

Miras Hukuku kapsamına; yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar, mirası kazanma, miras sözleşmesi, vasiyetname, ölüme bağlı tasarruflar,  tereke,  muris muvazaası,  muris muvazaası sebebiyle tasarrufun iptali,  mirasın reddi,  mirasın reddinin iptali,  saklı pay, saklı paya tecavüz eden tasarrufun tenkisi vb. konular girmektedir.

Miras Hukuku kapsamında sıkça karşılaşılan bazı anlaşmazlıklar ise şunlardır;

 • Mirasçılık belgesi verilmesi davası
 • Atanmış kişiye mirasçılık belgesi verilmesi davası
 • Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesinin verilmesi davası
 • Mirastan yoksunluğun tespiti davası
 • Miras sözleşmelerinden doğan davalar
 • Mirasta istihkak davası
 • Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılmasına ilişkin davalar
 • Terekenin korunmasına ilişkin davalar
 • Terekenin mevcudunun tespitine dair davalar
 • Mirasçının gaipliğine karar verilmesi davası
 • Mirasın paylaştırılması talebine ilişkin davalar
 • Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali davası
 • Alacaklıların mirasın reddinin iptaline ilişkin davaları
 • İflas idaresinin mirasın reddine iptaline ilişkin davaları
 • Miras taksim sözleşmesinin iptali davası
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Vasiyetnamenin açılması ve ilgililere okunmasına ilişkin davalar
 • Mirasın reddi kararının iptali davası

Referanslar